Ristiinopiskelun info

EduFutura Jyväskylä on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen yhteisö. Yhteisömme on ainutlaatuinen, sillä se mahdollistaa ristiinopiskelun 2. asteen ja korkeakoulujen opiskelijoille – siis yli 40 000 opiskelijalle Jyväskylässä.

EduFutura Jyväskylä -yhteisön muodostavat

EduFutura-yhteistyösopimus avasi yhteistyön

Ensimmäinen EduFutura-koulutusorganisaatioiden yhteistyösopimus allekirjoitettiin maaliskuussa 2016.  Siinä sovittiin syvennetystä yhteistyöstä, jonka tarkoituksena on muodostaa tunnustetuilla kärkialoilla Jyväskylään Suomen merkittävin oppimisen, tutkimuksen kehittämisen sekä kokeilujen ja soveltamisen osaamiskeskittymä EduFutura Jyväskylä.

Verkostosopimus vahvistaa opetussuunnitelmayhteistyötä

EduFutura opetusyhteistyön verkostosopimus hyväksyttiin EduFutura-johtoryhmässä 8.6.2020. Tässä yhteistyösopimuksessa EduFutura-oppilaitokset sopivat ristiinopiskelun kehittämisestä ja verkostoyhteistyöstä. Osapuolet sitoutuvat tarjoamaan opiskelijoilleen opetussuunnitelma-yhteistyöhön perustuvia opintojaksoja ja -kokonaisuuksia, jotka mahdollistavat ristiinopiskelun oppilaitosten välillä.

Verkostosopimuksessa ristiinopiskelulla EduFutura-oppilaitoksissa tarkoitetaan sitä, että yhdessä EduFutura-oppilaitoksessa opiskelevalla opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa opintoja myös toisessa EduFutura-oppilaitoksessa.

Sopimus noudattaa yliopistolain ja ammattikorkeakoululain kohtia, jotka koskevat korkeakoulujen opetusyhteistyötä. Sopimus noudattaa lukiolain toisen asteen ja korkea-asteen yhteistyövelvoitetta.

Sopimus perustuu myös puitesopimukseen opetusyhteistyöstä suomalaisissa korkeakouluissa (21.11.2019), jonka ovat laatineet yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ja ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE yhdessä. EduFutura-opetusyhteistyö-sopimuksen tarkoituksena ja tavoitteena on toteuttaa tämän puitesopimuksen mukaisia opetusyhteistyön tavoitteita. Muita koulutusorganisaatioiden välisiä sopimuksia ei tarvita.

EduFutura-ristiinopiskelu on maksutonta. EduFutura-oppilaitosten opiskelijat voivat maksutta hakeutua opintosuunnitelmiensa mukaan opintoihin ja suorittaa sopimusosapuolten tarjoamia opintoja. Sopimuksen mukaisen toiminnan taloudelliset vaikutukset sopimusosapuolille arvioidaan yhteistoiminnallisesti kolmen vuoden välein. Mahdolliset tasoitukset kustannusten jakaantumisessa tehdään saman vuoden joulukuun loppuun mennessä kuluneen kolmen vuoden jakson ajalta. Taloudellisia vaikutuksia seurataan systemaattisesti vuosittain.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen linjaa ristiinopiskelun periaatteet

EduFuturan yhteisellä osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella (OSTU) linjataan ne periaatteet, joilla tuetaan EduFutura-oppilaitosten opiskelijoiden ristiinopiskelua ja varmistetaan, että EduFutura-oppilaitoksessa hankittua osaamista ei tarvitse opiskella uudelleen toisessa EduFuturan oppilaitoksessa.

Opiskelijaa ei vaadita suorittamaan sellaisia opintoja, joita vastaava osaaminen hänellä on jo olemassa. Opiskelija osoittaa osaamisensa oppilaitoksen määrittelemällä tavalla. Osaaminen todennetaan vastaamaan hänen tutkintoonsa sisältyviä osaamistavoitteita.

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet EduFutura-oppilaitoksissa on vahvistettu EduFutura-johtoryhmässä 8.4.2020, ja ne tulivat voimaan 1.8.2020.

Ristiinopiskelun kolme mallia EduFuturassa

Ennakoiva hyväksiluku osana opetussuunnitelmaa

  • Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen perustuu osaamisperusteisiin opetussuunnitelmiin, ja niiden yhteydessä kuvattuihin osaamisiin.
  • Ennakoiva hyväksilukeminen on osa opetussuunnitelmatyötä. Oppilaitokset sopivat ennakkoon opintojen tarjonnan ja keskinäiset hyväksilukemiset.
  • Kun ennakoiva hyväksiluku on osa opetussuunnitelmaa, opiskelijan ei tarvitse sopia näistä erikseen oppilaitosten kanssa.
  • Korkeakoulujen välillä hyväksiluku voi olla korvaamista tai sisällyttämistä riippuen opintojen sisällöstä ja tasosta. Opintojen tulee olla korkeakoulutasoisia (NQF 6- tai 7-tasot).
  • Toisen asteen opintoja ei voi liittää korvaamalla tai sisällyttämällä ammattikorkeakoulun tai yliopiston tutkintoihin. Mikäli toisen asteen opinnoissa syntyy korkeakoulutasoista osaamista, hyväksiluku voidaan arvioida kunkin korkeakoulun määrittelemällä tavalla

Hyväksilukemisen hakeminen muussa tapauksessa

  • Mikäli opintojen hyväksilukemisesta ei ole ennakoivasti päätetty osana opetussuunnitelmaa, opiskelija hakee osaamisen tunnustamista kotioppilaitoksen hyväksilukumenettelyjen mukaisesti, hyvissä ajoin ennen tunnustamista koskevan opintojakson tai -kokonaisuuden alkamista.
  • Menettely on aina osa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS), kehittämissuunnitelman (HEKS) tai osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) rakentamista.
  • Kun opintojakso on suoritettu, opintosuoritus kirjataan ilman erillistä hyväksilukemisen hakemista. Tunnustamista koskevat päätökset perustellaan ja dokumentoidaan kotioppilaitoksen ohjeiden mukaisesti. Päätöksen oikaisumenettelyt ovat oppilaitoskohtaisia.
  • Yhteisten linjausten lisäksi kullakin EduFutura-oppilaitoksella on omat tarkentavat ohjeet ja käsitteet, joiden tulee olla yhdenmukaiset tässä linjattujen yhteisesti sovittujen periaatteiden kanssa.

Olemme tehneet kuvalliset infograafit ristiinopiskelun ohjeisiin. Löydät ohjeet Opiskelijalle-otsikon alta. 

Ristiinopiskelun opintotarjonta on koottu EduFuturan opintotarjottimille. 

Usein kysytyt kysymykset EduFuturasta ja EduFutura-ristiinopiskelusta