You find EduFutura´s online course catalogue by choosing English version of the site.

  • Opintojaksot

    Tyhjennä valinnat
  • Moduulit ja kokonaisuudet

  • Järjestä

  • Näytä

Puuttuuko EduFutura-opintotarjottimelta sinua kiinnostava opintojakso?

Ehdota lisäystä

Kuntoutuksen perusteet kehittäminen ja tutkimus -moduuli

Kuntoutuspalveluiden suunnittelu

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Opintojaksolla hankit alemman korkeakoulutason osaamista kuntoutuksesta. Opintojaksolla sovelletaan kuntoutuksen tietoperustaa ja menetelmiä käytäntöön.

Kurssi: SZ00BC69

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Hyvinvointiyksikkö

Kenelle: ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

Kuvataide ja media

Tarkista kohderyhmä!

Ilmoittautumisaika 15.8.2022–14.10.2022. Pienryhmäopetus 24.10.2022–28.4.2023. Kuvataide ja media - opintojaksolla käsitellään: Kuvataidekasvatuksen tavoitteet ja menetelmät, varhainen kuvallinen ilmaisu, keskeiset kuvataiteen tekniikat ja materiaalit, varhaiskasvatuksen opettaja kuvataide- ja mediakasvattajana, monilukutaito, mediakasvatus, mediakulttuuri, ja digitaaliset teknologiat varhaiskasvatuksessa.

Kurssi: VAAM1310

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden laitos

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle

Rajattu: Opintojaksolle voivat hakea JYU:n Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen, OKL:n ja varhaiskasvatuksen opiskelijat ja JAMKin musiikkipedagogiopiskelijat.

Metodiopinnot

Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Opintojaksolla käsitellään mm. seuraavia asioita: tutkimussuunnitelma, tutkimusasetelmat, tutkimuksen kohdejoukko ja otantamenetelmät, tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys, mittausten luotettavuus eri ympäristöissä, kyselylomakkeen laatiminen, tutkimusaineiston keruu ja -aineiston tallennus SPSS-ohjelmaan, tilastollinen analyysi (SPSS) ja tulkinta: suorat jakaumat ja tutkimusaineiston tarkistus, tilastollinen analyysi (SPSS) ja tulkinta: ristiintaulukointi ja khiin neliö -testi, tilastollinen analyysi (SPSS) ja tulkinta: korrelaatiot (Pearson ja Spearman), tilastollinen analyysi (SPSS) ja tulkinta: t-testin eri muodot, sekä tilastollinen analyysi (SPSS) ja tulkinta: yksisuuntainen varianssianalyysi ja parivertailut. Opintojakso sisältyy EduFuturan Metodiopinnot-moduuliin. Sekä avoimen yliopiston että tiedekunnan toteutukselle voi osallistua 5 opiskelijaa EduFuturan kautta.

Kurssi: LTKY1011

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Liikuntatieteellinen tiedekunta

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle

Orientoivat opinnot

Kvanttimekaniikkaa ja suhteellisuusteoriaa yleissivistävästi 

Ilmoittautuminen 22.1.2023 saakka. Modernin fysiikan tuntemus kuuluu yleissivistykseen. Se on nyky-yhteiskunnan teknologisen kehityksen perusta ja sen pohjalta voidaan ratkoa energiankulutuksen ja -tuotannon sekä ilmaston lämpenemisen haasteita. Silti lukion opetussuunnitelmassa modernin fysiikan sisältöjä on perin vähän. Tämä kurssi täydentää lukion fysiikan opintojen yleissivistävyyttä ja tukee ylioppilaskirjoituksiin valmistautumista modernin fysiikan osalta. Kurssi painottuu kvanttimekaniikan ja suhteellisuusteorian käsitteiden havainnollistamiseen simulaatioiden ja yksinkertaisten matemaattisten mallien avulla.

Kurssi: FYSY0100

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Fysiikan laitos

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Kyberturvallisuus

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Edeltävä osaaminen: Linuxin käyttö ja hallinta, Ohjelmoinnin perusteet, Tietoverkot. Opintojakson sisältö: Johdanto kyberturvallisuuteen, yhteiskunnallinen kyberturvallisuus, henkilökohtainen kyberturvallisuus, organisaation kyberturvallisuus

Kurssi: TTC1020-3011

Laajuus: 4 OP

Järjestäjä: JAMK Teknologiayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Metodiopinnot

Laadullisen tutkimustiedon analysointi ja arviointi

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Opintojaksolla muodostetaan käsitys tutkimusidean tieteellistämisen prosessista. Huomio kiinnittyy siihen, miten tutkimusaihetta käsittelevien tieteellisten tekstien analyyttinen tarkastelu ohjaa uutta tietoa tuottavan tutkimusasetelman muodostamista. Tässä yhteydessä olennaista on taito tunnistaa tieteellisten tekstien argumentaatiorakenteita sekä muodostaa tutkimuskohdetta ymmärrettäväksi tekeviä synteesejä lähdekirjallisuuden erilaisista sisällöistä. Luennoilla esitellään erilaisten metodologioiden kytkeytyminen tekstimuotoisia aineistoja analysoiviin tutkimusasetelmiin, analyyttisten kirjallisuuskatsausten lajit sekä tieteellisten tutkimusten laadun arviointikäytännöt. Opintojakso sisältyy Tutkimusmetodit - EduFuturamoduuliin. Sekä avoimen yliopiston että tiedekunnan toteutukselle voi osallistua 5 opiskelijaa EduFuturan kautta.

Kurssi: LTKY1012

Laajuus: 3 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Liikuntatieteellinen tiedekunta

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle

Laadun kehittämistekniikat

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Kokonaisvaltainen laadunohjaus (TQM) ja siihen liittyvä laatuajattelu, laadun parantamisen työkalut, tilastollinen prosessin ohjaus (mm. SPC, Six Sigma-perusteet) ja riskianalyysit. Lean-perusteet.

Kurssi: TKTO0200

Laajuus: 4 OP

Järjestäjä: JAMK Teknologiayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

Laatutekninen perusajattelu

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Opiskelija hallitsee laatuteknisen perusajattelun ja osaa huomioida sen työtehtävissään. Hän ymmärtää ja asennoituu laadun tekemiseen osana normaalia työtä.

Kurssi: TKKP0100a

Laajuus: 1 OP

Järjestäjä: JAMK Teknologiayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

Lapset puheeksi -menetelmä perheiden asiakkuuksissa

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Opintojaksolla opit käyttämään Lapset puheeksi -menetelmää työssäsi lasten ja perheiden parissa.

Kurssi: SZZZ1921

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Hyvinvointiyksikkö

Kenelle: ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

Taidekasvatus lapsuus ja hyvinvointi -moduuli

Lastenkulttuuri

Tarkista kohderyhmä!

1) Ilmoittautumisaika 8.8.2022–19.10.2022 luento-opetukseen, joka järjestetään 26.10.2022–14.12.2022. 2) Ilmoittautumisaika 1.8.2022-31.7.2023 itsenäiseen työskentelyyn. Lastenkulttuuri tutkimuskohteena ja toimintakäytäntöinä.

Kurssi: TAIA243

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Kenelle: ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle

Rajattu: Gradialle Lastenkulttuuri opintojakso avataan Gradian lähihoitaja-opiskelijoille ja musiikkialan perustutkinto ja musiikin ja taiteen perusopetuksen (musiikki ja tanssi-opiskelijoille). Jamkin puolella opintojaksolle voi hakea musiikkipedagogiopiskelijat.

EduFutura työelämä ja yrittäjyys -moduuli

Lean Startups

Registration period 15.8.2022–23.10.2022. Lectures 24.10.2022–12.12.2022. In this course, students will become entrepreneurs and startuppers. They will work on their own idea or develop a new business idea jointly from scratch. The students can simulate the life of a startup as a course exercise or establish a real company. The core goal of the course is to gain an increased understanding of how emergent innovations translate into commercial reality and might transform society. This course assumes that you have already completed your bachelor’s studies and you are currently doing your master’s or doctoral studies.

Kurssi: TJTS5702

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Informaatioteknologian tiedekunta

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle

Leikki ja liikunta lapsen kehityksen ja oppimisen tukena

Kevään 2023 toteutus on peruttu. Lisätietoa seuraavasta mahdollisesta toteutuksesta myöhemmin. Opintojaksolle otetaan mukaan 5 EF-opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Leikin määrittely, teoriat, kehitysvaiheet ja lajit, leikin ohjaaminen ja tukeminen sekä leikin merkitys, Leikin havainnointimenetelmät, Havaintomotoriikan, kognitiivisten ja kielellisten taitojen sekä sosiaalisten suhteiden vaikutukset oppimisvaikeuksien taustalla, Liikunnalliset leikit havaintomotoriikan, kognitiivisten- ja sosiaalisten taitojen tukena.

Kurssi: SZ00BB86-3009

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Hyvinvointiyksikkö

Kenelle: yliopisto-opiskelijalle

Taidekasvatus lapsuus ja hyvinvointi -moduuli

Leikki- ja esikouluikäisten musiikkikasvatus

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Varhaisiän musiikkikasvatuksen työtavat ja – menetelmät, leikki – ja esiopetusikäisen lapsen yleinen/ musiikillinen kehitys ja tavoitteellinen musiikkikasvatus, lapsen osallisuus, lapsilähtöisyys, vuorovaikutuksellisuus. Opintojaksolle voivat hakea JYU:n varhaiskasvatuksen opiskelijat sekä JAMKin musiikkipedagogiopiskelijat.

Kurssi: EDFM1052

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Musiikki

Kenelle: yliopisto-opiskelijalle

Logistiikan maailma

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Ymmärrät mitä logistiikka on ja miten se linkittyy erilaisten yritysten ja organisaatioiden toimintaan.

Kurssi: TLLY1500

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Teknologiayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Lohkoketjuteknologia päivittäisessä liiketoiminnassa

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Opintojakson käytyäsi omaat peruskäsityksen lohkoketjuteknologian teoriasta sekä tunnet sen soveltamismahdollisuuksia liiketalouden kontekstissa.

Kurssi: HL00BD68

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

Matematiikkaan valmistavat opinnot (nonstop)

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Opintojaksolla kertaat ja täydennät tekniikan alan opintojen alkuvaiheessa tarvittavaa matemaattista osaamista.

Kurssi: TZMV0300

Laajuus: 3 OP

Järjestäjä: JAMK Teknologiayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

Mobile Application Development

Enrolment has ended. More information about next enrolment will be announced later. Prerequisites: Basic IT skills, programming. Course info: The course consists of lectures introducing various technologies that can be used to implement applications for mobile devices.

Kurssi: TTOW0615

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Teknologiayksikkö

Kenelle: ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

Mobile Game Programming

Tarkista kohderyhmä!

Enrolment has ended. More information about next enrolment will be announced later. The course will focus on developing mobile games with selected game engine middleware. We will learn to create games of our own and optimize it for a variety of mobile devices.

Kurssi: HTGP0290-3002

Laajuus: 5 - 5 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

Rajattu: You need to posses advanced skills in game programming and game engines and therefore this course is not for you are not familiar with modern game development.

Taidekasvatus lapsuus ja hyvinvointi -moduuli

Monitieteinen musiikintutkimus

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Opintojaksolla tutustutaan musiikkiin monialaisena ilmiönä, perehdytään musiikin psykologisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin merkityksiin, ja tarkastellaan musiikkiin kohdistuvan tieteellisen tutkimuksen lähtökohtia eri tieteenalojen näkökulmista.

Kurssi: MUPP2001

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle

Muotoilun perusteet ja pintamallinnus

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Edeltävä osaaminen: Koneenpiirustuksen ja CAD:in perustiedot. 3D-mallinnuksen kuten Inventor, SolidWorks tai Catia perusteet. Opintojakson sisältö: Opiskelija ymmärtää muotoilun keskeiset käsitteet ja muotoilun perusteet sekä osaa pintamallinnuksen perusteet ja periaatteet. Opiskelija oppii hyödyntämään kurssilla opittuja käsitteitä sekä menetelmiä perustasolla omassa työssään. Tämän lisäksi hän oppii tunnistamaan muotoilijan työnkuvan ja muotoilun vaatimukset koneensuunnittelussa.

Kurssi: TKKP0550EI

Laajuus: 3 OP

Järjestäjä: JAMK Teknologiayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

Music and Sound for Games

Tarkista kohderyhmä!

Enrolment has ended. More information about next enrolment will be announced later. The student will learn the basic terminology and the general mindset of music and sound design in games. The student will also become acquainted with the tools and conventions to make game sounds and music in practice.

Kurssi: KDMP0410

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

Rajattu: Previous knowledge: Personal interest, hobbyism and other competences in a field of music, sound or/and games. Some kind of background with music/sound softwares and/or musical instrument can be seen beneficial when applying to this course.

Musiikillinen luovuus

Ilmoittautuminen itsenäiseen projektiin 1.8.2022–31.7.2023. Opintojaksossa perehdytään musiikillisen luovuuden eri ilmenemismuotoihin tutkimuksellisesta näkökulmasta ja tutustutaan luovuustutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja suuntauksiin. Kurssin lähtökohtana on antaa osallistujille monipuolinen kokonaiskuva musiikillista luovuutta koskevista ajatuksista, teorioista ja tutkimustuloksista sekä musiikillisen luovuuden suhteesta muihin luovan toiminnan muotoihin esimerkiksi tieteessä tai muilla taiteen aloilla.

Kurssi: MUSS057

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle

Musiikkikulttuurit-moduuli

Musiikkikulttuurit 1: Taidemusiikki

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Opintojaksossa tutustutaan eurooppalaisen taidemusiikin keskeisiin lajeihin, tyylipiirteisiin ja esityskäytäntöihin. Opintojaksossa tarkastellaan musiikinhistoriallisia ilmiöitä huomioiden kunkin aikakauden yhteiskunnallis-poliittiset ja kulttuuriset kontekstit sekä pohditaan menneiden vuosisatojen musiikkitraditioiden merkitystä oman aikamme musiikkikulttuureille.

Kurssi: MUPP2003

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Kenelle: ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle

Musiikkikulttuurit-moduuli

Musiikkikulttuurit 2: Populaarimusiikki

Ilmoittautumisaika 8.8.2022–8.1.2023. Luento-opetus 10.1.2023–16.5.2023. Opintojaksossa tutustutaan länsimaisen populaarimusiikin kehityksen keskeisimpiin vaiheisiin ja lajeihin 1800-luvun lopulta tähän päivään. Opintojaksossa tarkastellaan eri aikakausien ja tyylien keskeisimpiä piirteitä, esityskäyntäntöjä sekä pohditaan muusikoiden yhteiskunnallisen aseman muutoksia ja musiikkiestetiikan ja -filosofian päälinjoja ja niiden historiallisia muutoksia.

Kurssi: MUPA2001

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Kenelle: ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle