Millaisia työelämätaitoja opiskelijat haluavat opiskella?

Millaisia työelämätaitoja opiskelijat haluavat opiskella?

EduFuturassa on tehty selvitys, millaisia työelämätaitoja opiskelijat haluavat opiskella ja millaisia oman osaamisen tuotteistamiseen liittyviä opintoja he toivovat EduFutura-oppilaitosten opintotarjontaan.

Selvitys tehtiin Liiketoimintaosaamisen edistäminen -alatiimin toimeksiantona, ja sen toteutti työharjoitteluna JAMKin tradenomiopiskelija Emmi Hytönen.

Kyselyyn vastasi 230 opiskelijaa. Vastaajista 44 % oli Gradian ammatillisen koulutuksen opiskelijoita, 30 % Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoita, 16 % Jyväskylän yliopiston opiskelijoita ja 10 % Gradian lukioiden opiskelijoita.

Digitaitoja, kuvankäsittelyä, tekoälyä

Opiskelijoilta kysyttiin, millaisia työelämätaitoja he haluavat opiskella. Vastaajista 52 % haluaisi opiskella neuvottelutaitoja. Sen lisäksi halutaan opiskella kuvankäsittelyyn, videonkäsittelyyn ja digitaalisten työkalujen käyttöön liittyviä taitoja, ja näihin liittyvää tarjontaa toivotaan enemmän. Tekoälyyn liittyviä taitoja halusi opiskella 40 % vastaajista.

Avoimissa vastauksissa korostui se, että opiskelijat toivovat opintotarjontaan käytännönläheisiä työelämätaitoja, esimerkiksi työlainsäädäntö ja henkilöverotus. Myös teknologiaan liittyvää tarjontaa toivotaan, esimerkiksi virtuaalivaluutat ja tekoäly.

Oman osaamisen tuotteistamiseen liittyvää opintotarjontaa toivotaan enemmin. Tämä nousi esiin etenkin avoimissa vastauksissa. Oman osaamisen tuotteistamisen ympärille toivotaan sisältöä, joka tukee omien vahvuuksien ja oman osaamisen arviointia, sanoittamista, kiteyttämistä ja markkinointia.

Näiden lisäksi opiskelijat haluaisivat opiskella saavutettavuuteen ja työelämässä käytettäviin ohjelmistoihin liittyviä taitoja.

Enemmän oman osaamisen tuotteistamisen opintoja

Kyselyssä selvitettiin opiskelijoiden tämänhetkistä osaamista yleisistä työelämätaidoista. Vastausten perusteella hyvällä pohjalla ovat tiimityöskentely monialaisissa tiimeissä, asiakaspalvelu, ongelmanratkaisu, itseohjautuvuus, kriittinen ajattelu sekä kokonaisuuksien hallintaan liittyvä osaaminen.

Osaaminen on heikompaa kuvan- ja videonkäsittelyssä, ruotsin kielellä viestimisessä sekä oman osaamisen tuotteistamiseen liittyvässä osaamisessa.

Lisäksi selvitettiin opiskelijoiden mielipiteitä työelämätaitoihin ja oman osaamisen tuotteistamiseen liittyvän opintotarjonnan määrästä EduFutura-oppilaitoksissa.

Vastaajista noin 22 % koki oman osaamisen tuotteistamiseen liittyvää tarjontaa olevan huomattavasti liian vähän. Noin 40 % vastaajista oli sitä mieltä, että oman osaamisen tuotteistamiseen liittyvää tarjontaa voisi olla enemmän. Myös vuorovaikutustaitoihin sekä yleisiin työelämätaitoihin liittyvää tarjontaa toivoisi lisää noin 40 % vastaajista.

Lähes puolet vastaajista on sitä mieltä, että projektityöskentelyyn liittyvää tarjontaa on EduFutura-oppilaitoksissa tarjolla sopivasti.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp