Kehittämisrahoitus

EduFuturan kehittämisrahoitusta ei myönnetä vuonna 2021, sillä kehittämisrahoitus on sidottuna viime vuonna alkaneisiin hankkeisiin. Sen sijaan kärkitiimit voivat myöntää uusiin avauksiin ja hankkeisiin määrärahansa raameissa rahoitusta, jota haetaan kunkin alan kärkitiimiltä vapaamuotoisella hakemuksella.

Tiedot, taidot, metodit - esimerkki EduFutura-kehittämisrahoituksella luodusta opintojaksosta

Rahoituspäätökset 2020

Metodiopinnot EduFuturassa. Koulutusorganisaatioiden yhteistyön tiivistäminen metodologiakoulutuksessa edellyttää oppilaitosten erojen tunnistamista ja filosofista kehystämistä sekä dialogia. Tuotetaan uudenlaista metodista yleissivistystä, joka luo mahdollisuuden yhdistää eri koulutusasteilla ja -organisaatioissa tarjottavia metodiopintoja.
Hyvinvointivalmennus. EduFuturan opintotarjontaan kehitetään uusi yhteinen koulutuskokonaisuus, jota opiskelijat voivat opiskella yli oppilaitosrajojen. Opintokokonaisuudessa hyödynnetään asiantuntijoita eri oppilaitoksista. Koulutus tarjoaa laadukkaan, yhdessä suunnitellun opintokokonaisuuden, joka karsii päällekkäisiä opintoja ja jossa kehitetään uudenlaista pedagogiikkaa ja sisältöä eri koulutusasteille. Uutuusarvo on kokonaisvaltaisessa arvopohjaisessa lähestymistavassa ihmisen käyttäytymisen muutokseen ja hyvinvoinnin tukemiseen.
Planetaarinen hyvinvointi. Yhteyshenkilö Janne Kotiaho/JYU. Kohti planetaarista hyvinvointia –hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan suomenkielinen, kestävyyden ja vastuullisuuden teemoja avaava verkko-opintojakso. Opintojakso on tarpeen, sillä ympäristökriisi ja luonnonvarojen liikakäyttö ovat päivän polttavia ongelmia, joihin liittyen jokainen kansalainen tarvitsee oikeellista, tutkittua tietoa. Ilmastonmuutos, monimuotoisuuskato ja niihin kietoutuvat muut ongelmat ovat kuitenkin haasteellisia opettaa, ja tähän Kohti planetaarista hyvinvointia –hanke tarjoaa vankkaa taustoitusta ja uusia käytännön työkaluja.
Anatomia ja fysiologian opinnot. Yhteyshenkilöt Pertti Malkki/JAMK ja Mirja Hirvensalo/JYU. EduFuturan strategiseen kärkialaan Terveys, kuntoutus, hyvinvointi ja liikunta kuuluvat uudet kurssit tulevat toimimaan Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteellisen tiedekunnan ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun fysioterapian opintopolkujen osana. Koko kärkialalla anatomian ja fysiologian osaaminen luo pohjan muille opintopolulla myöhemmin opetettaville sisällöille ollen ydinosaamista.
Urheilijan EduFutura -opinnot. Yhteyshenkilöt Aila Ahonen/JAMK, Minna-Maaria Hiekkataipale/JAMK, Ari Heinonen/JYU, Seppo Haavisto/Gradia. Urheilijaopiskelijoille rakennetaan opintojen ja urheilun yhdistämistä tukevia opintoja ja opintopolkuja EduFutura-oppilaitosten välillä. Tavoitteena on kehittää olemassa olevista opinnoista uusia kokonaisuuksia erikseen korkea-asteen ja toisen asteen opiskelijoille. Tämä tavoite on linjassa Suomen Olympiakomitean valtakunnallisen akatemiaohjelman kanssa.
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus opetussuunnitelmissa. Yhteyshenkilöt Päivi Tynjälä (JYU), Sirpa Laitinen-Väänänen (JAMK). Hankkeen tavoitteena on tuottaa EduFutura –oppilaitoksille tutkimustietoa yhteisen opetussuunnitelmatyön ja koulutuksen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta.  Jyväskylän yliopiston (JYU), Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian strategisissa linjauksissa koulutuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on ollut keskeisenä periaatteena. Opetussuunnitelmia ja OPS-työtä ei ole tutkittu pitkäjänteisesti yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta, minkä vuoksi tutkimusta on syytä suunnata koko opetussuunnitelman elinkaareen. 
E-urheilun opinnollistaminen ja uusien sukupolvien osaaminen.  Yhteyshenkilö Tuomas Rauhasalo (JAMK). Projekti avulla rakennetaan e-urheilualaa, yrittäjyyttä ja valmennusosaamista tukevia opintoja EduFutura-oppilaitosten välillä. Hanke luo Esports Coaching -opintojakson  korkea-asteen ja toisen asteen opiskelijoille, pilotoi e-urheilutoimintaa ja selvittää sen soveltumista nykyisiin tutkintoihin Gradiassa sekä tuottaa Esports-opintojakson. 

Rahoituspäätökset 2019

Yrittäjyyden oppikirja. Yhteyshenkilö Tuomas Möttönen/JYU. Yrittäjyyskasvatuksen oppi- ja tietokirja. Teoksessa kuvataan suomalaisten yrittäjien ja yrittäjyyden historiaa 1800-luvun puolivälistä nykyaikaan.
EduFutura-valaistuskokonaisuus, hakija EduFutura Forum -työryhmä. Valaistuskokonaisuus Hohtava Kangas ja EduFutura Forum -tapahtumiin, joissa yhdistettiin valo-, musiikki- ja tanssitaidetta.
Musiikkiterapian korkeakouludiplomin suunnittelu ja toteutus 2019-2021. Musiikin terapeuttinenkäyttö -korkeakouludiplomi on JAMKin avoimen ammattikorkeakoulun kautta useiden organisaatioiden yhteistyönä tuotettu kokonaisuus, joka hyödyntää Jyväskylässä olevaa ainutlaatuista osaamista. 
Mind the Gap – lukiolaisten akateemisten taitojen vahvistaminen. Opintojakson pilotointi toisen asteen opiskelijoille.