Kehittämisrahoitus

EduFuturan kärkitiimit kohdentavat vuosittain kehittämisrahoitusta EF-strategiaan pohjautuvaan, oman toimintasuunnitelmansa mukaiseen EF-yhteistyöhön. Lisätietoa kehittämisrahoituksesta voi kysyä kärkitiimien puheenjohtajilta tai EF-kehittämisasiantuntija Niina Heliniltä. 

Tiedot, taidot, metodit - esimerkki EduFutura-kehittämisrahoituksella luodusta opintojaksosta

Kehittämisrahoitukset 2021

Lisätietoa kehittämisrahoituksella toteutettujen projektien tuloksista suoraan kunkin projektin yhteyshenkilöiltä.

Yrittäyyden ja liiketoimintaosaamisen kehittämisen -kärkiala

Yrittäjyyden edistämisen alatiimi, pj. Reija Häkkinen, JYU

InnoFlash-toimeksianto EF-yrittäjyysopintojen markkinoinnin kehittämiseksi. InnoFlashista valittiin jatkokehittelyyn: yrittäjyysopintojen pelillistäminen, markkinointi ja opiskelijoiden saavutettavuus, sitominen pakollisiin opintoihin. Yhteyshenkilöt Reija Häkkinen/JYU, Petrikki Tukiainen/Gradia ja Suvi Salminen/Jamk.
Markkinointivideot EF-yrittäjyysopinnoista. Tuotetaan markkinointivideot Unelmat+Inspiraatio! ja Luo oma kesäduunisi -opintojaksoista. Videotuotannosta vastaa Gradian NY-yritys. Yhteyshenkilöt Reija Häkkinen/JYU, Petrikki Tukiainen/Gradia ja Suvi Salminen/Jamk.

Liiketoimintaosaamisen edistämisen alatiimi, pj. Minna-Maaria Hiekkataipale, JAMK

Opiskelijalähtöinen selvitys koskien oman osaamisen tuotteistamiseen ja työelämätaitoihin liittyvän opintotarjonnan kartoittamista. 1) Koonti EF-oppilaitosten nykyisestä opintotarjonnasta 2) Webropol-kysely EF-oppilaitosten opiskelijoille, kuinka nykyistä tarjontaa tulisi kehittää palvelemaan paremmin opiskelijoiden siirtymistä työelämään. Kyselyyn vastasi yhteensä n. 220 opiskelijaa ja tuloksia tullaan hyödyntämään jatkoyhteistyössä. Toimeksiannon EF-opiskelijoille antoi liiketoimintaedistämisen alatiimi, ja sen toteutti osana JAMKin harjoitteluaan tradenomiopiskelija Emmi Hytönen. Lue lisää kyselyn tuloksista EduFuturan blogista.
Verkko-opetustoteutuksen oppimisanalytiikan vaatima tekninen kehittäminen palvelemaan EduFutura-oppilaitoksia osana Projektin hallinta -peruskurssia (työnimi)​. Kehittämisrahoitus kohdennettiin oppimisanalytiikan teknisen toteutuksen vaatimaan verkkopedagogiikka-suunnittelijan 90 työtunnin panokseen. Kehitystyö oppimisanalytiikan integrointiin tehty suunnitellusti syyslukukaudella 2021.Yhteyshenkilö Pasi Sajasalo, JYU.

Terveys, kuntoutus, hyvinvointi ja liikunta -kärkiala

Monialaisen kuntoutuksen alatiimi, pj. Sanna Sihvonen, JAMK

Kuntoutuksen TKI-toiminnan alueellinen strategia. 1. Nykytilan kartoitus: Kuntoutuksen tutkimuksen ja hankkeiden yhteiset teemat. 2. Toimintasuunnitelma ja toimenpideohjelman laadinta 2022-2025. Yhteyshenkilöt Sari Jokinen, Hannele Huusko/Gradia, Sanna Sihvonen, Merja Rantakokko/Jamk ja Tuulikki Sjögren, Sari Honkanen ja Arto Hautala/JYU.

Liikunta ja urheilu alatiimi, pj. Markus Rämä, Gradia

E-urheilun osaamiskeskittymän rakentaminen. Tavoitteena e-urheilijoille muiden lajien urheilijoita vastaavat mahdollisuudet opiskelun ja e-urheilun yhdistämiseen. Toimenpiteinä aloitettu mm. e-urheiluopinnäytetyöt ja valmennuksen integrointi e-urheiluun. Yhteyshenkilö Sami Kalaja EduFutura.
Liikunnan ja urheilun opintokokonaisuuksien muodostaminen ja edelleen kehittäminen. Mm. Urheilijoille räätälöidyt kurssit ja inttikuntoon!-kurssin jatkokehittäminen. Yhteyshenkilö Markus Rämä Gradia.
Suorituskyvyn mittaaminen – Measurement of performance -opintojakso. Opintojakso koostuu 4 osiosta, yhteensä 5 opintopisteestä: 1: Suorituskyvyn mittaamisen teoria 1 op, 2: Suorituskyvyn mittaamisen testistöt 1 op, 3: Suorituskykytestit, mittaukset kohderyhmälle 1 op ja 4: Suorituskykytestit, raportointi 2 op.  Yhteyshenkilö Sanna Paasu-Hynynen Jamk.

ICT ja sovellettu kyberturvallisuus -kärkiala

Ohjelmoinnin perusteet – Yhteisen opetus/toteuttamissuunnitelman laadinta (JAMK, JYU, Gradia). Ohjelmoinnin perusteisiin liittyvien opintojaksojen kokonaiskuvan muodostaminen ja yksityiskohtainen läpikäynti: tavoitteet, sisällöt ja toteutustavat sekä opseihin pohjautuvan toteuttamissuunnitelman laadinta. Laadittu myös OPS-työn kuvaus tueksi muiden alojen OPS-työlle. Yhteyshenkilöt Ville Hämäläinen, Jussi Torppa/Gradia, Esa Salmikangas/JAMK ja Antti-Jussi Lakanen/JYU.

Suomalainen musiikkikampus -kärkiala

Kehittämisrahoitusta on kohdennettu mm. tutkimus- ja kehittämistyön kehittämiseen ja vuonna 2022 toteuttaviin hankkeisiin sekä useisiin taiteellisiin tuotantoihin. Lisätietoja Hannu Ikonen, Suomalainen musiikkikampus, Jamk.

Kehittämisrahoitukset 2020

Metodiopinnot EduFuturassa. Koulutusorganisaatioiden yhteistyön tiivistäminen metodologiakoulutuksessa edellyttää oppilaitosten erojen tunnistamista ja filosofista kehystämistä sekä dialogia. Tuotetaan uudenlaista metodista yleissivistystä, joka luo mahdollisuuden yhdistää eri koulutusasteilla ja -organisaatioissa tarjottavia metodiopintoja.
Hyvinvointivalmennus. EduFuturan opintotarjontaan kehitetään uusi yhteinen koulutuskokonaisuus, jota opiskelijat voivat opiskella yli oppilaitosrajojen. Opintokokonaisuudessa hyödynnetään asiantuntijoita eri oppilaitoksista. Koulutus tarjoaa laadukkaan, yhdessä suunnitellun opintokokonaisuuden, joka karsii päällekkäisiä opintoja ja jossa kehitetään uudenlaista pedagogiikkaa ja sisältöä eri koulutusasteille. Uutuusarvo on kokonaisvaltaisessa arvopohjaisessa lähestymistavassa ihmisen käyttäytymisen muutokseen ja hyvinvoinnin tukemiseen.
Planetaarinen hyvinvointi. Yhteyshenkilö Janne Kotiaho/JYU. Kohti planetaarista hyvinvointia –hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan suomenkielinen, kestävyyden ja vastuullisuuden teemoja avaava verkko-opintojakso. Opintojakso on tarpeen, sillä ympäristökriisi ja luonnonvarojen liikakäyttö ovat päivän polttavia ongelmia, joihin liittyen jokainen kansalainen tarvitsee oikeellista, tutkittua tietoa. Ilmastonmuutos, monimuotoisuuskato ja niihin kietoutuvat muut ongelmat ovat kuitenkin haasteellisia opettaa, ja tähän Kohti planetaarista hyvinvointia –hanke tarjoaa vankkaa taustoitusta ja uusia käytännön työkaluja.
Anatomia ja fysiologian opinnot. Yhteyshenkilöt Pertti Malkki/JAMK ja Mirja Hirvensalo/JYU. EduFuturan strategiseen kärkialaan Terveys, kuntoutus, hyvinvointi ja liikunta kuuluvat uudet kurssit tulevat toimimaan Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteellisen tiedekunnan ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun fysioterapian opintopolkujen osana. Koko kärkialalla anatomian ja fysiologian osaaminen luo pohjan muille opintopolulla myöhemmin opetettaville sisällöille ollen ydinosaamista.
Urheilijan EduFutura -opinnot. Yhteyshenkilöt Aila Ahonen/JAMK, Minna-Maaria Hiekkataipale/JAMK, Ari Heinonen/JYU, Seppo Haavisto/Gradia. Urheilijaopiskelijoille rakennetaan opintojen ja urheilun yhdistämistä tukevia opintoja ja opintopolkuja EduFutura-oppilaitosten välillä. Tavoitteena on kehittää olemassa olevista opinnoista uusia kokonaisuuksia erikseen korkea-asteen ja toisen asteen opiskelijoille. Tämä tavoite on linjassa Suomen Olympiakomitean valtakunnallisen akatemiaohjelman kanssa.
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus opetussuunnitelmissa. Yhteyshenkilöt Päivi Tynjälä (JYU), Sirpa Laitinen-Väänänen (JAMK). Hankkeen tavoitteena on tuottaa EduFutura –oppilaitoksille tutkimustietoa yhteisen opetussuunnitelmatyön ja koulutuksen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta.  Jyväskylän yliopiston (JYU), Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian strategisissa linjauksissa koulutuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on ollut keskeisenä periaatteena. Opetussuunnitelmia ja OPS-työtä ei ole tutkittu pitkäjänteisesti yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta, minkä vuoksi tutkimusta on syytä suunnata koko opetussuunnitelman elinkaareen. 
E-urheilun opinnollistaminen ja uusien sukupolvien osaaminen.  Yhteyshenkilö Tuomas Rauhasalo (JAMK). Projekti avulla rakennetaan e-urheilualaa, yrittäjyyttä ja valmennusosaamista tukevia opintoja EduFutura-oppilaitosten välillä. Hanke luo Esports Coaching -opintojakson  korkea-asteen ja toisen asteen opiskelijoille, pilotoi e-urheilutoimintaa ja selvittää sen soveltumista nykyisiin tutkintoihin Gradiassa sekä tuottaa Esports-opintojakson. 

Kehittämisrahoitukset 2019

Yrittäjyyden oppikirja. Yhteyshenkilö Tuomas Möttönen/JYU. Yrittäjyyskasvatuksen oppi- ja tietokirja. Teoksessa kuvataan suomalaisten yrittäjien ja yrittäjyyden historiaa 1800-luvun puolivälistä nykyaikaan.
EduFutura-valaistuskokonaisuus, hakija EduFutura Forum -työryhmä. Valaistuskokonaisuus Hohtava Kangas ja EduFutura Forum -tapahtumiin, joissa yhdistettiin valo-, musiikki- ja tanssitaidetta.
Musiikkiterapian korkeakouludiplomin suunnittelu ja toteutus 2019-2021. Musiikin terapeuttinenkäyttö -korkeakouludiplomi on JAMKin avoimen ammattikorkeakoulun kautta useiden organisaatioiden yhteistyönä tuotettu kokonaisuus, joka hyödyntää Jyväskylässä olevaa ainutlaatuista osaamista. 
Mind the Gap – lukiolaisten akateemisten taitojen vahvistaminen. Opintojakson pilotointi toisen asteen opiskelijoille.