Miltä EduFutura-yhteistyö näyttää henkilöstön ja opiskelijoiden silmin?

Opiskelija- ja henkilöstökyselyistä arvokasta tietoa EduFuturan kehittämiseen

Maria Hämäläinen.

Me kysyimme – te vastasitte! Teimme viime kevään lopulla kyselyt EduFutura-koulutusorganisaatioiden henkilöstölle ja opiskelijoille. Tavoitteena oli saada tietoa toimintamme kehittämistä varten. Opiskelijoilta kysyimme EduFutura-opintojen sujumisesta niitä jo suorittaneilta. Henkilöstöltä kysyimme mielipiteitä EduFutura-yhteistyöstä.

Vastauksia saatiin mukavasti, henkilöstökyselyyn 132 ja opiskelijakyselyyn 189 vastausta. Ilahduttavan moni oli antanut palautetta avoimiin kysymyksiin, joiden avulla päästään syvemmälle tasolle. Saimme paljon tietoa siitä, mikä on käytännössä toiminut hyvin ja missä on vielä kehitettävää.

Henkilöstökyselyyn vastanneet olivat toimineet pääasiassa opettajana, EduFuturan kehittämistyössä tai muuten toiminnan suunnittelussa tai toteutuksessa toimineita henkilöitä.

Yli puolet henkilöstökyselyyn vastanneista koki, että EF-yhteistyö on rikastuttanut heidän työtään, henkilöstö on hyötynyt siitä ja he ovat oppineet uusia asioita. Reilusti yli puolet oli sitä mieltä, että opiskelijat ovat hyötyneet EF-yhteistyöstä. Lähes kolme neljäsosaa vastaajista koki, että heidän oppilaitoksensa hyötyy EduFuturasta.

Suurimmat henkilöstön kohtaamat haasteet liittyivät haku- tai ilmoittautumisprosesseihin sekä opintotietojärjestelmiin (Peppi, Sisu, Wilma, Korppi). Ristiinopiskeluun kaivattiin myös lisää ohjeistusta.

Hieman alle puolet vastaajista koki, että EduFutura-työ on otettu huomioon työsuunnittelussa ja -tehtävissä ja heillä on riittävästi aikaa EF-työtehtävien suorittamiseen. Suurimmat kehityskohteet henkilöstön mielestä liittyivät tiedottamiseen ja EduFuturan tunnetuksi tekemiseen, järjestelmien yhteneväisyyden lisäämiseen, EduFuturan integroimiseen oppilaitosten kokonaisprosesseihin sekä konkreettisempaan toimintaan.

Kiitosta saivat EduFuturan innostunut ja aktiivinen ydinporukka sekä ihmisten välinen hyvä yhteistyö. Henkilöstökyselyyn vastanneet antoivat EduFuturalle yleisarvosanan 6,9 (asteikolla 1–10) ja moodi (useimmin esiintyvä arvosana) oli 8.

Opiskelijakyselyn tuloksia tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon, että ne painottuivat vahvasti toisen asteen opiskelijoiden ja erityisesti lukiolaisten vastauksiin. Vastaajista 72 % oli Gradia-lukiolaisia, jotka olivat osallistuneet Inno- tai Korkeakouluviikoille. Seuraavaksi aktiivisimmin vastasivat Gradian ammatillisen koulutuksen opiskelijat (13 %).  Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Norssin lukion opiskelijoilta saatiin vähiten vastauksia.

Kaikista vastaajista yli puolet oli tutustunut EduFutura-opintotarjottimeen. Yli neljä viidesosaa kertoi löytäneensä opintotarjottimelta itseä kiinnostavia opintoja. Suurin osa koki, että opintotarjottimen ulkoasu ja kuvaukset ovat selkeitä. Parannettavaa oli ristiinopiskelun ohjeiden selkeydessä ja riittävyydessä. Lisäksi toivottiin opintojen aikataulutusta esille selkeämmin, ja tähän olemmekin tehneet parannuksia.

Opiskelijat kertoivat hakeutuneensa EF-opintoihin osallistuakseen Korkeakouluviikolle, he halusivat tutustua alaan, jonka opintoja harkitsevat jatkossa tai joka kiinnosti heitä. He halusivat myös tutustua korkeakouluopintoihin ja kokeilla jotakin uutta kiinnostavaa opintojaksoa. Yli neljä viidesosaa opiskelijoista kertoi suorittaneensa opintojakson loppuun. Syitä opintojen keskeytymiselle olivat ajan puute, liian työläs opintojakso ja henkilökohtaiset, omasta elämäntilanteesta johtuvat syyt.

Yli puolet opiskelijoista oli sitä mieltä, että heidän opiskelutaitonsa olivat riittävät opintojaksolle, opintojakson tavoitteet esitettiin selkeästi opiskelun alussa, opiskelun aloittaminen oli helppoa ja he pääsivät helposti oppimisympäristöön. Yli puolet koki saaneensa tarvitsemansa tuen EF-opintoihin.

Opiskelijat toivoivat lisää tietoa ja ohjeistusta opintojen sisällöstä, vaatimustasosta, aikatauluista ja suoritustavoista. He olivat kohdanneet haasteita ilmoittautumisessa sekä suoritustietojen siirrossa.

Moni kertoi kuitenkin olevansa tyytyväinen EduFutura-kokemukseen, se oli ollut vaihtelua opiskeluun ja oli vahvistanut ajatuksia jatko-opinnoista. EF-opintoja pidettiin myös hienona mahdollisuutena. Keskiarvo opiskelijoiden EduFuturalle antamalle yleisarvosanalle oli 6,6 (asteikolla 1–10) ja moodi (useimmin esiintyvä arvosana) oli 8. Yli neljä viidesosaa suosittelisi tai ehkä suosittelisi EduFuturaa ystävilleen.

EduFutura-ristiinopiskeluun osallistuneiden mielipiteet ovat avainasemassa ja heitä kuulemalla saamme tietää, miten olemme onnistuneet ja missä voimme parantaa. Suuret kiitokset kaikille kyselyihin vastanneille ja siten EduFuturan kehittämistyöhön osallistuneille! Esittelemme EduFutura-kyselyjen tuloksia sekä ristiinopiskelun tilastoja webinaarissa, liity mukaan!

***

Ensimmäinen vuosi EduFutura-ristiinopiskelua -webinaari ti 12.10.2021 klo 14:15–15:30
klo 14.15-14.55 EduFutura-ristiinopiskelun tilastot lv. 2020-21
klo 15.00-15.30 Opiskelija- ja henkilöstöpalautekyselyiden satoa
Webinaari järjestetään Zoomissa, linkin löydät oppilaitoksesi intrasta.

Jaa:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Kirjoittaja:

Maria Hämäläinen.

Maria Hämäläinen

Kirjoittaja on EduFuturan tekninen avustaja. Toimenkuvana on mm. palautekyselyjen tekeminen ja raportointi.